سانتک، پکیج آسانسور صادراتی

فهرست محتوا

فهرست محتوا

اتفاق باورنکردی در نمایشگاه

آسانسور های سری 5200 سانتک با اسکلت تمام پیچ و مهره ای خودایستا در نمایشگاه نصب شد و در 4 روز بیش از 7000 بار استارت زد